Tijdens de vakantieperiode van wk 32 t/m 34 zijn wij beperkt geopend.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Brand Houtproducten

Vennootschap onder firma Brand Houtproducten (hierna: Brand Houtproducten) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81429150 en is gevestigd aan de Twenteweg 4 (7772BB) te Hardenberg.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Koper: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
 6. Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Koper gekocht zijn van Brandhoutdecoraties.
 7. Producten: De Producten die door Brandhoutdecoraties worden aangeboden zijn op maat gemaakte en gepersonaliseerde eiken tuinmeubels.
 8. Verkoper: De aanbieder van Producten aan Koper, hierna: Brand Houtproducten.
 9. Artikel 2 – Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Brand Houtproducten is en iedere Overeenkomst tussen Brand Houtproducten en een Koper en op elk Product dat door Brand Houtproducten wordt aangeboden.
  2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Brand Houtproducten aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Brand Houtproducten zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
  3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Brand Houtproducten is overeengekomen.
  4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
  6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
  7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

   

  Artikel 3 – Het Aanbod

  1. Alle door Brand Houtproducten gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
  2. Het door Brandhoutdecoraties gedane Aanbod is vrijblijvend. Brand Houtproducten is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, of doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft Brandhoutdecoraties het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor Brand Houtproducten gegronde reden te weigeren.
  3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Brand Houtproducten niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Brand Houtproducten kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.
  4. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van Brand Houtproducten zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Brand Houtproducten niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.
  6. Verkoop van de Producten is enkel aan Brand Houtproducten voorbehouden, tenzij anders overeengekomen.
  7. Verkoop van de Producten geschiedt op basis van de op de website getoonde prijs. Producten zullen derhalve niet voor een lagere prijs dan op de website wordt getoond worden verkocht.

   

  Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

  1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. offerte van Brand Houtproducten heeft aanvaard.
  2. Een Aanbod kan door Brand Houtproducten gedaan worden via de website.
  3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Brand Houtproducten, zal Brand Houtproducten de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
  4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Brandhoutdecoraties daaraan niet gebonden.
  5. Brand Houtproducten is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
  6. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper zijnde een Bedrijf. Koper zijnde een Consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Koper.
  7. Producten die wegens maatwerk niet teruggenomen kunnen worden, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit staat uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod.

   

  Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst

  1. Brand Houtproducten zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
  2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Brand Houtproducten het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
  3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Brand Houtproducten aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Brandhoutdecoraties worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Brandhoutdecoraties zijn verstrekt, heeft Brandhoutdecoraties het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
  4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Brand Houtproducten niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Brandhoutdecoraties, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.
  5. Brand Houtproducten kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.
  6. Brand Houtproducten is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Brandhoutdecoraties is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Brandhoutdecoraties bekend was.
  7. Koper vrijwaart Brand Houtproducten voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.

   

  Artikel 6 – Levering

  1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Brand Houtproducten of er door andere omstandigheden buiten de macht van Brand Houtproducten enige vertraging ontstaat, heeft Brandhoutdecoraties recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Brandhoutdecoraties schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
  2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
  3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Brand Houtproducten gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.
  4. Producten worden bezorgd door Brand Houtproducten of een externe vervoerder (TGV/POSTNL). Brand Houtproducten is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  5. Indien Brandhoutdecoraties gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd van 1 tot 8 weken pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Brandhoutdecoraties ter beschikking heeft gesteld.
  6. Indien Brand Houtproducten een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.
  7. Brandhoutdecoraties is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Brand Houtproducten is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
  8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Brandhoutdecoraties behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

   

  Artikel 7 – Personaliseren Product

  1. Brand Houtproducten levert de producten met de eigenschappen die u op grond van de Overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten.

  2.Kennelijke tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd worden voorbehouden.

  1. De kleuren op de afbeeldingen op de website kunnen afwijken ten gevolge van verschillen in beeldschermtype, beeldscherminstellingen en beeldschermkwaliteit.
  2. Brand Houtproducten zal zich inspannen om de gewenste personalisatie op de Producten zo gelijk mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid, desalniettemin kan de kleur, positie en grootte van de het daadwerkelijke Product afwijken van hetgeen op de website weergegeven wordt. Kleine afwijkingen kunnen nimmer een grond vormen voor het afkeuren van het afgeleverde Product.
  3. De Koper zal geen afbeelding en/of visuele inhoud aanbieden die in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving. Daarnaast verzekert de Koper dat op de verstrekte afbeeldingen en/of visuele inhoud geen rechten van derden rusten. Eventuele inbreuken op auteurs- of intellectuele eigendomsrechten komen in dat geval volledig voor rekening van de Koper.
  4. De afbeeldingen en/of teksten die door de Koper aangeleverd worden, worden door Brandhoutdecoraties automatisch verwerkt. Dit kan ten gevolge hebben dat eventuele fouten niet worden gecorrigeerd. De Koper is hier zelf verantwoordelijk voor bij het personaliseren van de Producten.
  5. Brand Houtproducten kan indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst het ontwerp van de bestelling aanpassen. Een voorbeeld hiervan is het wijzigen van het format van teksten en afbeeldingen en het dikker maken van een tekst om deze beter zichtbaar te maken.
  6. Indien Brand Houtproducten van mening is dat de inhoud van de Overeenkomst ongepast is, kan Brandhoutdecoraties deze weigeren. Het is aan Brand Houtproducten om te bepalen of iets ongepast is.

   

  Artikel 8 – Verpakking en transport

  1. Brand Houtproducten verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
  2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
  3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

   

  Artikel 9 – Onderzoek, reclamaties

  1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
  2. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Brand Houtproducten erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper.
  3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Brandhoutdecoraties te worden gemeld op info@brandhoutproducten.nl Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
  4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Brandhoutdecoraties op de wijze zoals door Brandhoutdecoraties aangegeven.
  5. Indien Koper zijnde een Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Brand Houtproducten, conform de retour instructies van Brandhoutdecoraties. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper. Herroeping is niet mogelijk indien het Product gepersonaliseerd is.
  6. Brand Houtproducten is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
  7. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch kan de terugbetaling uiterlijk 14 dagen duren na ontvangst van verklaring van Koper tot ontbinding. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
  8. Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft Koper zijnde een Bedrijf geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
  9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Brandhoutdecoraties te wijten is, zal Brand Houtproducten na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Brandhoutdecoraties.

   

Artikel 10 – Prijzen

  1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
  2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
  3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
  4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Brandhoutdecoraties geen invloed heeft, kan Brandhoutdecoraties deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.

Artikel 11 – Betaling en incassobeleid

 1. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.
 2. Partijen kunnen overeenkomen dat een voorschot betaald dient te worden.
 3. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Brandhoutdecoraties. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Brandhoutdecoraties een andere betalingstermijn overeenkomen.
 5. Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is Brandhoutdecoraties gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Brandhoutdecoraties op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
 7. Brandhoutdecoraties heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Brandhoutdecoraties kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Brandhoutdecoraties kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 8. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper zijnde een Bedrijf in verzuim. Koper zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 9. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Brandhoutdecoraties zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 10. Indien Brandhoutdecoraties meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

 

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Brandhoutdecoraties geleverde zaken, blijven eigendom van Brandhoutdecoraties totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Brandhoutdecoraties gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
 2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Brandhoutdecoraties zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat Brandhoutdecoraties haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Brandhoutdecoraties of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Brandhoutdecoraties zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 5. Brandhoutdecoraties heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Brandhoutdecoraties. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Brandhoutdecoraties zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.
 6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Brandhoutdecoraties worden vergoed door Koper.

 

Artikel 13 – Garantie

 1. Brandhoutdecoraties staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Brandhoutdecoraties.
 2. De garantie op de geleverde Producten bedraagt 2 jaar. Koper kan slechts een beroep doen op de door Brandhoutdecoraties gegeven garantie indien Koper de eerste Koper van het Product is.
 3. Hout is een natuurproduct en is uniek van structuur, nerf en kleur. Scheurvorming, gaten, oneffenheden, noesten, spint en elk ander verandering en/of verschil door temperatuurwisseling en luchtvochtigheid zijn natuurlijke kenmerken en komen derhalve voor rekening en risico van Koper. Koper is voorafgaand aan de Overeenkomst geïnformeerd over de eigenschappen en onderhoud van het Product, en dat hout een natuurlijk materiaal betreft. Kleine afwijkingen en verschillen zijn gelet op het natuurproduct toegestaan.
 4. Ingeval van maatwerk is de laatst overgedragen maatvoering bepalend voor vaststelling van de juistheid van de werkzaamheden door Brandhoutdecoraties.

 

Artikel 14 – Gebruiksvoorschriften Producten

 1. Koper van Producten dient de voorschriften en instructies van Brandhoutdecoraties op te volgen.
 2. Producten zijn enkel geschikt voor buiten gebruik.
 3. Producten zijn voorzien van een kunststof plaatje met het logo van Brandhoutdecoraties. Het staat Koper vrij dit logo zelfstandig van het Product te verwijderen.

 

Artikel 15 – Opschorting en ontbinding

 1. Brandhoutdecoraties is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Bovendien is Brandhoutdecoraties bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Brandhoutdecoraties gesloten Overeenkomst voortvloeien.
 3. Voorts is Brandhoutdecoraties bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Brandhoutdecoraties op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Brandhoutdecoraties de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 5. Brandhoutdecoraties behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 16 – Beperking aansprakelijkheid

 1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Brandhoutdecoraties leidt tot aansprakelijkheid van Brandhoutdecoraties jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Brandhoutdecoraties in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van Brandhoutdecoraties is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 2. Brandhoutdecoraties is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Consument geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
 3. Eikenhout bevat looizuur en kan vanwege de natuurlijke werking hiervan bij regen afgeven op tegels. Brandhoutdecoraties is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.
 4. Brandhoutdecoraties is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Brandhoutdecoraties levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het gebruik is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
 5. Brandhoutdecoraties is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
 6. Brandhoutdecoraties is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 7. Brandhoutdecoraties staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Brandhoutdecoraties verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 8. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Brandhoutdecoraties vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Brandhoutdecoraties binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

 

Artikel 17 – Overmacht

 1. Brandhoutdecoraties is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Brandhoutdecoraties, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Brandhoutdecoraties zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Brandhoutdecoraties en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Brandhoutdecoraties buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Brandhoutdecoraties heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Brandhoutdecoraties haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover Brandhoutdecoraties ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Brandhoutdecoraties gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 18 – Risico overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van Brandhoutdecoraties verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Koper indien de Producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Koper.

 

Artikel 19 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Brandhoutdecoraties berusten uitsluitend bij Brandhoutdecoraties en worden niet overgedragen aan Koper.
 2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Brandhoutdecoraties rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Brandhoutdecoraties. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door Brandhoutdecoraties geleverde zaken, dient Brandhoutdecoraties expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is Koper verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Brandhoutdecoraties rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

 

Artikel 20 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging   

 1. Brandhoutdecoraties gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal Brandhoutdecoraties de betrokkene hierover informeren.
 2. Indien Brandhoutdecoraties op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 21 – Klachten

 1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van Brandhoutdecoraties en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen telefonisch gemeld worden of via info@brandhoutdecoraties met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Brandhoutdecoraties de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Brandhoutdecoraties zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 22 – Toepasselijk recht

 1. Op elke Overeenkomst tussen Brandhoutdecoraties en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Brandhoutdecoraties heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Brandhoutdecoraties en Koper worden beslecht bij de bevoegde Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.

 

Hardenberg, 3 februari 2022.